Polityka prywatności oraz obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe po podaniu ich w Serwisie nieznaczynie.klublewica.pl , jest Operator Serwisu:

Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy z siedzibą przy ul. Wiejskiej 4/6/8, 00-489 Warszawa.

Z Administratorem można się skontaktować pod adresem email: kontakt@klublewica.pl

Dodatkowym podmiotem przetwarzającym Państwa dane wyłącznie w celach świadczenia na rzecz Administratora usługi hostingu i utrzymania strony internetowej, jest firma: HEDEA Krzysztof Osiecki, ul. Kobylińskiego 14, 09-400 Płock

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Piotra Piekarskiego – z którym można się skontaktować pod adresem email: iod@klublewica.pl

Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne. Administrator otrzyma je od Państwa podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego / kontaktowego.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1, lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wyłącznie w poniższych celach:

  • Publikacji zaprezentowanego stanowiska oraz nawiązania kontaktu zgodnie ze wskazanym celem (w przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego / kontaktowego).

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1, lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegający na ochronie swoich praw.

Administrator wymaga podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zrealizować określone wcześniej cele:

  • imię i nazwisko
  • adres email
  • nazwa organizacji (pole nieobowiązkowe)
  • strona organizacji (pole nieobowiązkowe)

Jeśli z jakiegoś powodu nie zostaną podane wszystkie wymagane dane do świadczenia danej usługi lub zlecenia, Administrator nie będzie mógł realizować Państwa zlecenia.

System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi określone w art. 24 oraz w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Państwa dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności.

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Administrator zapewnia osobom, których dane dotyczą prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Mają również Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy, w szczególności w zakresie: usług IT, archiwizacji, obsługi korespondencji.

W uzasadnionych przypadkach, w związku z treścią przepisu art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, dane osobowe mogą być udostępnione organom administracji publicznej (np. prokuratura, policja, straż miejska, urzędy państwowe) i sądom.

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Administrator zapewnia, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki została ona wyrażona.

Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Serwis może zawierać linki do innych serwisów internetowych, stron serwisów społecznościowych lub do serwisów internetowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Przechodząc na serwis internetowy strony trzeciej, Użytkownik podlegać będzie odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych, właściwej dla danego serwisu.

Administrator w sposób zautomatyzowany będzie przetwarzał Państwa dane w postaci plików cookies, czego warunki zostały opisane w osobnej Polityce cookies, oraz w postaci informacji służących do monitorowania zachowania użytkowników na stronie internetowej za pośrednictwem narzędzia Google Analitics, w zakresie: adresu IP, wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji. Przetwarzanie plików cookies oraz informacji służących do monitorowania zachowania użytkowników na stronie internetowej nie będzie wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Podstawą prawną dla przetwarzania plików cookies oraz informacji służących do monitorowania zachowania użytkowników na stronie internetowej w celach analitycznych i statystycznych jest uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1, lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegający przede wszystkim na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Zasady przekazywania danych do odbiorców danych w ramach korzystania z plików cookies określa Polityka Cookies. Wszystkie cele związane z przetwarzaniem plików cookies zawarte są w punkcie 6 Polityki cookies.

Udostępnij

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email